Ocenjevanje znanja

NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

(povzetek iz Pravilnika o Preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah)

Znanje se v glasbeni pripravnici ne ocenjuje, šola starše med šolskim letom ustno obvešča o razvoju glasbenih sposobnosti učenca.

Na nižji in višji stopnji inštrumenta in petja ter pri skupinskem pouku se znanje ocenjuje številčno. Ob koncu ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti odoseženem uspehu s številčnimi ocenami v Glasbeni beležki.

Znanje učencev v glasbeni šoli se ocenjuje pri pouku, nastopih in izpitih.

Pri izpitih se ocenjuje znanje petja, instrumentov in solfeggia.

Delo med letom in nastope ocenjuje učitelj, ki učenca poučuje, učenčevo znanje na izpitih pa oceni izpitna komisija. Sestavni del letne ocene so ocene celoletnega dela, nastopov in izpita.

Pri predmetih, kjer nižja stopnja izobraževanja traja 6 let, učenci prvič opravljajo izpit ob koncu pouka od 2. razreda naprej, pri predmetih, kjer nižja stopnja traja 4 leta pa ob koncu pouka že od 1. razreda naprej.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin igre ali petja in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.

Pri ocenjevanju učitelji ugotavljajo in upoštevajo stopnjo in kakovost učenčevega znanja. Učitelj spremlja učenčevo delo skozi vse leto in pri tem upošteva zlasti obseg in kakovost predelane snovi, učenčev muzikalni in tehnični razvoj ter uspešnost pri nastopanju.

Pri nauku o glasbi se uporabljajo različne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja (ustno spraševanje, pisne naloge …)

Popravni izpit učenci lahko opravljajo le iz nauka o glasbi od drugega razreda naprej in iz solfeggia in sicer le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem izobraževalnem obdobju ali na isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia. Pri inštrumentu in petju se popravni izpiti ne opravljajo.

(Visited 268 times, 1 visits today)
Dostopnost