Izpiti

Letni izpiti

Inštrument, petje

Letne izpite učenci opravljajo praviloma ob koncu pouka v šolskem letu pri inštrumentu, petju in solfeggiu.

Učenci vseh inštrumentov, razen pri citrah in petju, prvič opravljajo izpit ob koncu 2. razreda – ob koncu prvega obdobja nižje stopnje.
Pri citrah in petju, kjer se nižja stopnja ne deli na dve obdobji, se izpiti opravljajo ob koncu 1. razreda.

Pri predmetih, ki se ocenjujejo pri izpitu, letno oceno določi izpitna komisija, ki oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarse znanja. Izpitna komisija pri oblikovanju letne ocene upošteva vse ocene, ki jih je učenec prejel med šolskim letom.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na izpitu pokazati dobro obvladanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.

Solfeggio

Pri predmetu solfeggio se ob zaključku šolskega leta opravlja pisni in ustni izpit.

Izpitni roki

10. do 15. september 2020 – jesenski rok
20. do 29. januar 2021 – zimski rok
17. do 20. maj 2021 – za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
11. do 18. junij 2021 – junijski rok
20. do 31. avgust 2021 – avgustovski rok

Popravni izpiti

Popravni izpit učenci lahko opravljajo le iz nauka o glasbi od drugega razreda naprej in iz solfeggia in sicer le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem izobraževalnem obdobju ali na isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia.

Pri inštrumentu in petju se popravni izpiti ne opravljajo.

Roki popravnih izpitov

21. do 30. junij 2021
20. do 30. avgust 2021

(Visited 53 times, 1 visits today)